โครงการวิจัย: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานต่างด้าวที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของวัณดรค

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: โรงบาลส่งเสริมตำบลนิคมสร้างตนเอง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 18 พ.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของวัณโรค 2. เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของวัณโรค

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรค

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562