โครงการวิจัย: ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ชื่อผู้เขียน: อัญชลี จิตราภิรมย์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

หน่วยงาน: แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 15 พ.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิง2 เช่น งานวิจัยสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้

การนำไปใช้ประโยชน์: หน่วยงานแผนกฝากครรภ์ควรนำโปรแกรมการให้ความรู้และการผ่อนคลายความเครียด มาใช้เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในหญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562