โครงการวิจัย: ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงของประชาชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายคณิต หนูพลอย

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 7 พ.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงของประชาชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ประชาชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับองค์ความรู้ และแนวทางแก้ต่างๆ ในการป้องกันโรคเบาหวาน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน(Tacit knowledge) ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสามารถวัดได้จากผลการวิจัย ด้านความรู้ การรับรู้ และพฤติการณ์การดูแลตนเอง ที่มีผลไปในทิศทางที่ดีขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562