โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตตามความคิดเห็นของเกษตรกรในระบบเกษตรผสมผสานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่างคิด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 29 พ.ค. 2556

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: - เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรระบบผสมผสานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี- เพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตตามความคิดเห็นของเกษตรกรระบบเกษตรผสมผสาน- เพื่อวัดอิทธิพลของระดับการสนับสนุนระบบเกษตรผสมผสานจากหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อเกษตรกรต่อประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตตามความคิดเห็นของเกษตรกรในระบบเกษตรผสมผสาน- เพื่อสร้างยุทธวิธีจูงใจให้เกษตรกรทำการเกษตรผสมผสานเพิ่ม และประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรระบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: - เชิง2 ได้แก่ เอกสารที่เป็นองค์ความรู้และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสังคม ประชาชนทั่วไปซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์- เชิงวิชาการ ได้แก่ ใช้ประกอบ1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562