โครงการวิจัย: การจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในพื้นที่ อำเภอเมือง สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพีระพัฒฎร์ ทองละเอียด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: หจก.สยามคาร์ออโต้เซอร์วิส สุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 18 พ.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. ศึกษาสถาพการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ 2.ศึกษาการจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 3.ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.อู่ซ่อมรถยนต์มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 2.คนงานมีความพอใจในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของอู่มากยิ่งขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562