โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพของการขนส่งทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายอาดือนา นิโด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 25 มิ.ย. 2556

แหน่งทุน: สกอ. 2555

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประกาศใช้มาตรการต่างๆในการขนส่งสินค้าทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562