โครงการวิจัย: ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห้ดนางฟ้า

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาภรณ์ มีพันธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเคมี

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห้ดนางฟ้า

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562