โครงการวิจัย: ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนทัศน์แห่งการพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย

ชื่อผู้เขียน: อ.พิชัย สุขวุ่น

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาจิตรกรรม

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 21 ธ.ค. 3098

แหน่งทุน: สกอ. 2555

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: -   เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาหลังสมัยใหม่ และปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาระหว่างทฤษฎีปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ เพื่อนำเสนอกระบวนทัศน์ทางศิลปะจากการวิเคราะห์ในข้อ 3เพื่อนำกระบวนทัศน์ทางศิลปะจากข้อ 3 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ จำนวน 20 ชิ้น และจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งประเมินผลการรับรู้ของผู้ชม จำนวน 200 คน

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยในระยะปรกมาวิเคราะห์เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางศิลปะและการพัฒนา นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะและจัดนิทรรศการ และนำผลการวิจัยดังกล่าวเผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิชาการทางศิลปะและกระบวนทัศน์ในการพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562