โครงการวิจัย: ปล่อยพัง

ชื่อผู้เขียน: อ.สรัญ เพชรรักษ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

หน่วยงาน: โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์

วันที่: 22 ก.พ. 2556

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: -

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสื่อ1วิชาศิลปะและการสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562