โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายอรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน: บริษัท ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีน จำกัด

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 14 ม.ค. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -    เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวกับการจ้างต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2 คือ ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของการคัดเลือกแรงงานที่ตรงกับความต้องการ การพัฒนาความรู้ทางภาษาของผู้ประกอบการเพื่อสื่อสารกับแรงงานได้ง่ายขึ้น การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่จูงใจแรงงานต่างด้าว การให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562