โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีผลต่อการนำ3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.วาสนา จาตุรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 มี.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยในการนำ3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลการศึกษาระดับปัจจัยในการนำ3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนด3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของหน่วยงาน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562