โครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: โรงเรียนวัดเวียงสระ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 24 ต.ค. 2556

แหน่งทุน: งบแผ่นดิน 2554

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปประยุกต์ใช้

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มากที่สุด คือ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมด้านสังคมกับเพื่อน และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562