โครงการวิจัย: ปัญหาการถ่วงดลการไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1

ชื่อผู้เขียน: นายสมชาย บุญคงมาก

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 17 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการถ่วงดลการไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา มาตรา 145/1

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการถ่วงอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ นำข้อมูลไปใช้ในทางวิขาการได้ นำข้อมูลใช้ประโยชน์ใน1ได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562