โครงการวิจัย: การจัดการความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุรีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 23 ม.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการจัดการความมันคงทางอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงบันดาลใจต่อการจัดการความมั่นคงทางอาหารและพฤติกรรมการจัดการความมันคงทางอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้มีการนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลในการวางแผนในด้านการเข้าถึงอาหารของคนในชุมชน และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร และการเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสมแก่ชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562