โครงการวิจัย: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

ชื่อผู้เขียน: นางสาวรัชนี สุขสวัสดิ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง สุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 22 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นข้อมูลในการเสนอคำฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถนำผลงานวิจัฉบับนี่ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง นำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาทางราชการได้ ผลจากการวิจัยเป็นผลให้มีการคุ้มครองเด็ก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562