โครงการวิจัย: ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิรมล ยินดี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: ศาลแขวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะนิติศาสตร์

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 25 พ.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวตามประมานกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2.เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ เพื่อเป็3ในการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบราชการต่อตุลาการศาลยุติธรรมและข้อบังคับประธานศาลดีกา อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน1 เพื่อเป็นกรณีศึกษาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562