โครงการวิจัย: ปัญหาทางกฏหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคู

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุนิสา หาบสา

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาปัญหาทางกฏหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคู

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562