โครงการวิจัย: เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาของชาวไทยทรงดำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชาวไทยดำจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

หน่วยงาน: ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศํย อำเภอไชยา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 21 มี.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาของชาวไทยทรงดำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชาวไทยดำจังหวัดเพชรบุรี 2.เป็นการศึกษาภาษาในเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชนในประเทศไทย รวมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดการศึกษาการใช้ภาษาไทยทรงดำ ในอนาคตต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้รู้ถึงลักษณะการใช้ภาษาของชาวไทยทรงดำ ที่อาศัยอยู่ใน อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพุนพิน และอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งชาวไทยทรงดำที่อาศัยอยู่ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และเป็นการศึกษาภาษาไทยเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของคนไทยทรงดำ นำมาซึ่งการอนุรักษ์ และสร้างจุดแข็ง นำไปสู่การสร้างชุมชนเข็มแข็งในท้องถิ่นและต่อยอด การศึกษาการใช้ภาษาไทยทรงดำในอนาคตต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562