โครงการวิจัย: ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นเกาะสมุย

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

หน่วยงาน: อำเภอเกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 28 ก.พ. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรของพื้นที่อำเภอเกาะสมุย2.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง กับคนท้องถิ่นที่มีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรง3.เพื่อนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ทำให้การดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ดีขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562