โครงการวิจัย: ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาววิชชุตา ให้เจริญ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 พ.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.ศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุย 2.ศึกษาแนวทางการปรับตัวการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุย

การนำไปใช้ประโยชน์: นำผลการวิจัยไปปรับปรุงแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562