โครงการวิจัย: ผลของการใช้คู่มือการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในชุมชนตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาพร นบนอบ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 18 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราฎร์ธานี 2. เพื่อเปรีบยเทียบความรู้ และ พฤติกรรมการใช้ยา หลังการใช้คู่มือการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถสอดแทรกความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไปในบมเรียนเรื่องการส่งเสริมในวัยผู้สูงอายุ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาหลักสูตตรวิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาสาธารณชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562