โครงการวิจัย: ผลของการได้รับวัคซีนที่มีผลต่อแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุจารี คำศรี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 18 พ.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบี 2.เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบี

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562