โครงการวิจัย: ผลของการเติมสารอาหารต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำหวานจาก

ชื่อผู้เขียน: ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน: สมาคมวิสวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อเป็นแนวทางในการนำน้ำหวานจากมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในระดับชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้นำผลงานวิจัยไปนำในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำผลการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562