โครงการวิจัย: ผลของการประคบเย็นต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดใส่เหล็กตามกระดูกต้นขา ของผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 18 ก.พ. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิง2 เช่น งานวิจัยสร้างสรรค์ที่สร้างองค์กรความรู้

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลการศึกษานี้สามารถนำไปพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กคามกระดูกต้นขา เพื่อบรรเทาปวด และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายและลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัว

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562