โครงการวิจัย: การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า

สาขาวิชาการ: หลักสูตรมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

หน่วยงาน: เครือข่ายอ่าวบ้านดอน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 7 ธ.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: ชุมชนอ่านบ้านดอนได้พัฒนาแนวคิดในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประมงพื้นบ้านมาใช้เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉางและชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านคันธุลี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ ได้ร่วมกันภายในชุมชนสร้างบ้านปลาเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำ ส่งผลให้มีจำนวนปลาและสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562