โครงการวิจัย: ผลของการเรียนรุ้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ทชมีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่ม

ชื่อผู้เขียน: ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หน่วยงาน: หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 31 ม.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้เกิดการคิดและเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง นำไปแก้ปัญหาของผู้เรียนในอนาคต

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ได้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนของนักศึกษาเกิดความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่ม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562