โครงการวิจัย: ผลของการสร้างพลังอำนาจในการป้องกันอุบัติเหตุ ต่อความรู้ ทัสนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจวง เผือกคง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 25 ก.พ. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. นำผลการวิจัยมาส่งเสริมสถาบันการศึกษา เพื่อเป้นต้นแบบในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ 2. นำผลการวิจัยมาใช้ผลักดัน3ในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3. นำผลการวิจัยมาสนับสนุนการวิจัยต่อยอดด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนถนนภายในมหาวิทยาลัย

การนำไปใช้ประโยชน์: ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562