โครงการวิจัย: ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณน้ำมันในสาหร่าย botryococcus SP ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยงาน: สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 26 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1 และ เผยแพร่ผลการวิจัยสู่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562