โครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความต้องการอินซูลิน ในสตรีที่เป็นเบาหวานเนื่องจากการตั้งครรภ์

ชื่อผู้เขียน: ถิรวรรณ ทองวล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก

หน่วยงาน: แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 27 ก.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทางเลือกในการออกกำลังกายสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน2.เพื่อให้ได้แนวทางสร้างรูปแบบการออกกำลังกายที่ยั่งยืนและเผยแพร่ไปยังโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์

การนำไปใช้ประโยชน์: นำผลกาวิจัยเข้าไปสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาการผดุงครรภ์และการวางแผนครอบครัว นำโปรแกรมกำกับตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานเนื่องจากการตั้งครรภ์ชนิดเอทูส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ในหน่วยงานที่เป็นเบาหวานเนื่องจากการตั้งครรภ์ชนิดเอทูได้ใช้โปรแกรมกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืด โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนปฏิบัติตามได้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโปรแกรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562