โครงการวิจัย: ผลของสภาวะในกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้งน้ำตาลต่ำ (Effect of osmotic dehydration conditions on the quality osmotic dehydrated low sugar coconut)

ชื่อผู้เขียน: ดร.พราวตา จันทโร ดร.รัชนี เจริญและ ดร. สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 21 ต.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของน้ำมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้ง

การนำไปใช้ประโยชน์: นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปบูรณาการใช้ในการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหาร 2 เรื่องการทำแห้งโดยให้นักศึกษาทำการทดลองอบแห้งผักและผลไม้ชนิตต่างๆโดยใช้วิธิการเตรียมเบื้องต้น ที่แตกต่างกันไปก่อน อบแห้ง ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้จากการทดลองว่าการเตรียมผัก ผลไม้ก่อนการอบแห้งมีผลต่ออัตตราการอบแห้งของผักและผลไม้รวมไปถึงคุณภาพของผักและผลไม้อบไม้แห้ง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562