โครงการวิจัย: ผลของหนอนรำข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการผลิตของเม่นแคระ

ชื่อผู้เขียน: นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 19 มิ.ย. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2555

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกแก่ผู้สนใจเลี้ยงเม่นแคระ และนำไปสู่การผลิตเชิง4 เป็นการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณ์ที่มีความสนใจ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมส้รางรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562