โครงการวิจัย: ผลของอัตราการเติมอาหารต่อการเจริญเติบโตของ Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 15 มิ.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อ1ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562