โครงการวิจัย: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวกันยารัตน์ จันทร์สว่าง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 16 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เทศบาลเมืองท่าข้าม สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆขององค์กรเพื่อนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากร อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การต่อไปในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562