โครงการวิจัย: พฤติกรรมการออมของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายไพศาล นาคกลาย

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

หน่วยงาน: ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 23 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมปัจจัย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้วางแผนการสร้างเงินฝากของเกษตรกร เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินงานของธนาคาร

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562