โครงการวิจัย: การจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ชื่อผู้เขียน: นายวิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานศูนย์เดลินิวส์ภาคใต้ตอนบน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 8 ก.ค. 2557

แหน่งทุน: แผ่นดิน 2552

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน และนำไปประยุกต์ใช้ใช้ในการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในหน่อยงาน

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2ใช้ประโยชน์5 เข้าใจระบบวิธีการการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ผลงานการวิจัยในการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562