โครงการวิจัย: พฤติกรรมผู้บริโภคและมาตรฐานการจัดทำโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และคณะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

หน่วยงาน: โรงแรมในเครือบรรจงครุ๊ป

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 ก.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.วัตถุประสงค์เชิงทฤษฎี นำการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมไปปฏิบัติ 2.วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ได้นำทฤษฎีเชิงปฏิบัติไปดำเนินการเพื่อให้ผลประโยชน์ประกอบการดีขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ผลประกอบการด้านการตลาด การเงิน และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมดีขึ้น 2.นำแนวคิด และกลยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านพลังงาน ด้านเสียง ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้านให้เกิดปัญหาน้อยลง 3.มีการจัดอบรมให้กับพนักงานมีหัวใจสีเขียวเพื่อการสร้างสรรค์การบริการ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562