โครงการวิจัย: พฤติกรรมและความพึงพอใจ ในการใช้บริการสปา ของนักท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวศรีน้ำ ขุนอ่อน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หน่วยงาน: ศลาวดี พูล สปารีสอร์ท เกาะสมุย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 19 ต.ค. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2552

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว

การนำไปใช้ประโยชน์: ผู้ประกอบการนำผลการวิจัยไปปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการสปาของโรงแรมและมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562