โครงการวิจัย: พุมเรียง : บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลพุมเรียง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 20 พ.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นจุดแข็งของชุมชนคืออะไร มีอยู่และเปลี่ยนแปลงอย่างไร

การนำไปใช้ประโยชน์: นำองค์ความรู้ทีได้ไปจัดทำแผนเพื่อพัฒนาชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562