โครงการวิจัย: มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมาการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา

ชื่อผู้เขียน: ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 25 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกาตอนต้นของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหามัธยมศึกษาตอนต้นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้นำแบบทอสอบมโนทัศน์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จำนวน 10 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักศึกาครูคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำให้นักศึกได้ทราบและตรวจสอบระดับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง และได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากเฉลยแบบทดสอบ ได้ผลวิจัยที่สนับสนุนว่าการศึกาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาเป้นบริบทที่เหมาะสมกับด้านเนื้อหาและด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสัญได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562