โครงการวิจัย: มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง

ชื่อผู้เขียน: นางสาวขวัญทยา บุญเชิด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 2 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผ้าไหมพุมเรียงโดยหน่วยงานหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง

การนำไปใช้ประโยชน์: ทราบแนวทางในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผ้าไหมพุมเรียงโดยหน่วยงานหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องผลจากการวิจัยสามารถนำไปขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562