โครงการวิจัย: มาตรการทางกฎหมายในการซื้อสิทธิ ขายเสียง กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

ชื่อผู้เขียน: นายกิตติพิชย์ โสภา

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 1 ม.ค. 2513

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 กรณีศึกษา อบต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: สามรถนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการซื่อสัตย์การเสี่ยงในระดับปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเพิ่มบทบาทแก่การพัฒนาชุมชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการซื่อสัตย์การเสี่ยงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ระบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้มากที่สุดได้บอกซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ไม่ตกอยู่ภายอำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือนายทุน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562