โครงการวิจัย: มาตราการทางกฎหมายในการส่งเสริม การอนุรักษ์และการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.จิตรดารมณ์ รัตนวุฒิ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: คณะนิติศาสตร์

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 มี.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อหามาตราการทางกฎหมายในการส่งเสริม การอนุรักษ์และมรดกทางวัฒนธรรม

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ในเชิง3

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562