โครงการวิจัย: ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 4 ธ.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อนำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติฯไปปฏิบัติการใช้ในพื้นที่จริง โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ประชาชนแกนนำและผู้นำชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2.บุคคลในพื้นที่เป้าหมายได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 3.พื้นที่มีศักยภาพการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562