โครงการวิจัย: การจัดข้อมูลการวัด และประเมินผลทดสอบO-NET ของนร.ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ทรงศรี ชำนาญกิจ และคณะ

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล

หน่วยงาน: กลุ่มนิเทศ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 30 มิ.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อวิเคราะห์คะแนน O-NET ของนร.ชั้นป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 และ 2556 เป็นรายบุคคล 2.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน 8 กลุ่มสาระวิชา จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา 3.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน 8 กลุ่มสาระวิชา จำแนกตามอำเภอ และสภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ผลที่เกิดของโรงเรียนในด้านการทดสอบและแต่ล่ะกลุ่มสาระเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ล่ะเขตพื้นที่ โดยมีการอภิปรายสาเหตุหรือปัจจัย จะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ในโงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.การวิจัยเพื่อการค้นหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบ O-NETประกอบด้วยปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ครูผู้สอน การบริหาร และด้านข้อสอบ ควรมีการเผยแพร่ในรร. หน่วยงานต้นสักกัด ได้นำไปใช้พัฒนาฐานข้อมู,ในการพัฒนา

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562