โครงการวิจัย: ระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสงบ สังสันจิตร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: โรงเรียนวัดพรุเตียว ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 10 มี.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: มีแผนการสอนที่พัฒนาจากผลการวิจัย มีเอกสารอ้างอิงในการเขียนแผนการสอน

การนำไปใช้ประโยชน์: แนวทางในการยกระดับการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562