โครงการวิจัย: ระบบการผลิตและระบบการตลาดของหอยกัน

ชื่อผู้เขียน: นางสงบ สิงสันจิตรนายพงศกร ศยามล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาองค์กรชุมชน

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 23 พ.ค. 2557

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2556

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: ระบบการผลิตและระบบการตลาดของหอยกันในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง21) เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต2) เป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมการตลาดหอยกัน3) เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อเป็นฐานเศณษฐกิจที่ยั่งยืนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562