โครงการวิจัย: ระบบการสำรวจเพื่อการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ และมือถือด้วยเว็บเซอร์วิสสำหรับหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายศราวุธ มากชิต

สาขาวิชาการ: หลักสูตรมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

หน่วยงาน: สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบสำรวจเพื่อการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และมือถือสำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2.เพิ่อพัฒนาระบบสำรวจเพื่อการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุด ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และมือถือ สำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3.เพื่อประมูลความพึงพอใจการใช้ระบบสำรวจเพื่อการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และมือถือ สำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. ผลการพัฒนาเว็บเซอร์วิสได้พัฒนาเว็บเซอร์วิส เพื่อให้บริการการเรียกใช้งานจากการพัฒนาเว็บไซต์และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบนมือถือสามารถเรียกใช้งานได้ 2. ผลการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ทำงานบนเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม visual studio.net ภาษา visual basic ในการพัฒนาและส่วนที่ทำงานบนมือถือใช้โปรแกรม dreamweaver 6 ภาษา HTML5 สามารถใช้งานได้จริง 3.ผลการประเมิณความพึงพอใจการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562