โครงการวิจัย: ระบบสารสนเทศสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 27 มิ.ย. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2553

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อประยุกต์ใช้สารสนเทศในการศึกษาการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

การนำไปใช้ประโยชน์: ให้บุคลากรทางการพยาบาลทดลองใช้ระบบสารสนเทศแล้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562