โครงการวิจัย: ระบบสาระสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวอมรทิพย์ ประยูรวงค์ และนายวิรัต ชูนุ้ย

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ส.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการข้อมูลของคณะวิทย์ ฯ เพื่อพัฒนาอัลกอริทึม ใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูล

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในด้าน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562