โครงการวิจัย: รูปแบบการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมะสมในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: ผศ.กาญจนา เผือกคง นางสาวณาตยาณี พรมเมือง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 20 เม.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: เพื่อสังเคราะห์เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลต่อการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่อหารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมอนนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริงการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮสเตย์ในภาคใต้

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์ในจังหวัดต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562